Telinekataja

Fukthantering

Olika byggnadsmaterial reagerar olika på väta och fukt. Till exempel är byggnaders yttre material avsedda att tåla fukt, medan isoleringen och andra material på insidan kanske inte alls tål väta. En annan utmaning är Nordens fyra årstider och varierande väderförhållanden, som är svåra att förutspå och inte kan uteslutas från ekvationen.

Telinekataja Tuupalankoulu

Vid framgångsrik fukthantering av ett väderskyddssystem som tål även hårda väderförhållanden har alla eventuella risk- och utmaningsfaktorer beaktats redan i ett tidigt planeringsskede. Det bekämpar fuktrisker, förebygger fuktskador och säkerställer längsta möjliga livslängd för byggnaden.

Framgångsrik fukthantering på byggnadsarbetsplatsen består av flera delfaktorer, som var och en spelar en viktig roll i olika projekt:

  • Beaktande av väderförhållanden och byggmaterial och andra detaljer om entreprenadobjektet i planeringen av väderskydd
  • Korrekt installation och demontering av väderskydd
  • Överensstämmelse med verksamhetsmodellen Torrkedja10 genom alla byggfaser
  • Regelbunden och noggrann fuktmätning
  • Registrering av brister och ingripande vid misstänkt försummelse
  • Aktivt och nära samarbete med entreprenören och beställaren av entreprenaden
  • Val av lämpliga ställningar och väderskydd för objektet
  • Kurser i fukthantering och kontinuerlig uppdatering av yrkesfärdighet