Telinekataja

Eettiset ohjeet

 

Toiminta yhteiskunnan jäsenenä ja turvalliset työolosuhteet

 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja sopimuksia ja velvoitamme myös alihankkijamme sekä tavarantoimittajamme toimimaan niiden mukaisesti. Toiminnassamme on nollatoleranssi kiusaamiseen, lahjontaan, korruptioon ja harmaaseen talouteen. Turvalliset työolosuhteet ovat osa missiotamme: Turvallisuutta ja tuottavuutta työmaille. Turvallisuus on Telinekatajan kaiken toiminnan perusta ja se koskee niin omaa työskentelyämme kuin myös asiakkaillemme tarjottavia palveluita. Jokaisen Telinekatajan liiketoimintaan liittyvän henkilön tulee pystyä suorittamaan työnsä turvallisesti, niin fyysisestä kuin psykososiaalisesta näkökulmasta, ja saada työstään hänelle kuuluva palkka. Palveluntarjoajana sitoudumme toimittamaan ainoastaan turvallisia ratkaisuja emmekä tingi vaatimuksista oman etumme tavoittelemiseksi. Edistämme vuokrausliiketoiminnallamme kiertotaloutta ja neitseellisten luonnonvarojen mahdollisimman vähäistä käyttöä, minkä lisäksi kiinnitämme huomiota myös muuhun kulutukseen. Näin voimme omalta osaltamme vaikuttaa tulevien sukupolvien turvalliseen arkeen.

 

Telinekatajalaisen arki työyhteisössä

 

Työyhteisön jäsenet ovat kaikki erilaisia ja taustoista riippumatta kunnioitamme kaikkia työyhteisömme tai sidosryhmiemme jäseniä. Arkeen Telinekatajalla ei kuulu minkäänlainen häirintä tai koskemattomuuden loukkaaminen, työpaikkakiusaaminen eikä henkinen tai fyysinen rankaiseminen tai sellaisella uhkaaminen.  Kohtelemme kaikkia työyhteisömme jäseniä tasapuolisesti riippumatta esimerkiksi ikään, sukupuoleen, fyysisiin ominaisuuksiin, etniseen alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai poliittiseen kantaan. Kaikki henkilöihin liittyvä päätöksenteko perustuu objektiivisiin kriteereihin ja pätevyyteen kuten kokemukseen, koulutukseen ja osaamiseen.

Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee kunnioittaa toisten työtä asemasta riippumatta. Oma käytös ja oman työn laatu eivät saa olla esteenä muille suoriutua työtehtävistään. Jokaisen on saatava ja vastavuoroisesti annettava tukea tarvittaessa.

 

Yrityskulttuuri ja toiminnan edellytykset

 

Yrityksen arvot luovat edellytykset kaikelle toiminnalle ja ovat pohjana myös yrityskulttuurille ja omistajuudelle. Keskusteleva ja avoin yrityskulttuuri on edellytys arjessa onnistumiseemme ja se on kaikkien vastuulla. Menestymme liiketoiminnassamme ainoastaan yhdessä tekemällä ja arvostamalla toistemme työtä sekä ammattitaitoa henkilön asemaan katsomatta. Jokaisella yrityksen toimintaan liittyvällä henkilöllä on oman tehtävänsä mukanaan tuoma vastuu kestävistä toimintatavoista, jotka huomioivat liiketoiminnan lisäksi myös muut työyhteisön jäsenet sekä ympäristön.

Vahvan ja positiivisen yrityskulttuurin edellytyksenä on, että jokainen voi kokea omistajuutta omasta työstään. Omistajuus syntyy määritellyistä vastuista ja valtuuksista sekä ilmapiiristä, jossa jokaisen toimintaan ja ammattitaitoon luotetaan. Luottamuksellinen ilmapiiri luo pohjan yhteistyölle.  Luottamuksen ilmapiirin pohjana on avoimuus, vastuunkanto omasta työstä ja toiminnasta sekä toisten kunnioittaminen. Vastuun kantamisen olennainen osa on jatkuvuus ja ennakoitavuus sekä päätösten tekeminen ilman turhia viivytyksiä, ettei luottamus yrityksen päätöksentekokykyyn rapaudu ja ettei kukaan joudu omassa arjessaan päättämättömyydestä johtuviin kiusallisiin tilanteisiin sidosryhmätyössään.

Telinekatajan operatiivinen liiketoiminta jakautuu useaan eri yksikköön ja lukuisiin eri projekteihin. Kaikilla tasoilla tehtävien päätösten pitää johtaa yrityksen kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen, vaikka yrityksen kokonaisedun kannalta paras päätös voikin olla ristiriidassa yksittäisen yksikön tai projektin edun näkökulmasta.