Telinekataja

Meie projekteerimisteenused on teie käsutuses

Iga tellingulahendus mõeldakse üksikasjalikult läbi, tagamaks vastavuse ohutuseeskirjade ja igal ehitusobjektil kehtivate erinõuetega. Pidevalt arenev tellingutehnoloogia ja üha rangemad tööohutusmäärused suurendavad projekteerimise mahtu isegi etapil, mil objekti alles uuritakse.

Meie projekteerimisteenused on teie käsutuses
Kokkupanek ja transport

Igakülgsed CAD-projektid, sealhulgas tugevusarvutused, joonised ja paigaldusjuhised tagavad õige koostemenetluse ning kiirendavad paigaldusprotsessi ehitusobjektil. Projekti põhjal koostatav varustuse nimekiri tagab selle, et kõik vajalikud osad tõepoolest kohale jõuavad.

Kokkupanek ja transport – iga töö jaoks oma spetsialist

Tänapäevaste pingeliste graafikute tõttu peab kõik töötama nagu kellavärk. Seetõttu nõuab tellingu- ja ilmastikukaitsesüsteemide kokkupanek spetsialisti kätt. Küsimus pole üksnes graafikutes ja kuludes, vaid ka objekti funktsionaalsuses ning ohutuses.

Telinekataja ja meie alltöövõtjate heaks töötavad asjatundjad, kelle oskused on Soome absoluutne tipptase. Valdkonna juhtiva ettevõttena oleme nende väljaõpetamisel rõhunud aspektidele, mille tähtsus on meile isiklike kogemuste põhjal teada.

Meie tehnikutel on alati kehtiv tööohutuskaart, nad kasutavad kohast isikukaitsevarustust nagu kiivrid, turvarakmed, silmakaitsed ja turvajalatsid ning kõiki muid vahendeid, mida konkreetsel objektil nõutakse.

Aastakümnete pikkusele kogemusele tuginedes on Telinekataja välja töötanud toimivad süsteemid selle tagamiseks, et nõutav varustus jõuab õigel ajal õigesse kohta. Tellinguid ladustatakse ja transporditakse selleks ettenähtud raamidel, korrastatud komplektidena. Graafikuid koostatakse kliendi soovidele tuginedes. Nii saab suuremaidki projekte kontrolli all hoida ja paigaldustöid kavakohaselt sooritada.

Hoolikalt organiseeritud transport ja ladustamine võimaldavad meil oma tegevust kiirendada ning tõhustada. Telinekataja pakub mitmesuguseid ladustusaluseid ja trosstalisid tellingute käsitsemiseks ning tõstmiseks.

Meie tegevust suunavad põhimõtted

  • Teeme oma tööd professionaalselt nii, et meie tooted ja teenused vastaksid kliendiga sõlmitud kokkuleppele.
  • Järgime meie tegevust reguleerivaid seadusi ja määrusi. 
  • Valmistame toote, mis on kasutajale ja valmistajale ohutu. 
  • Arendame pidevalt oma tooteid ja teenuseid koos klientide, tarnijate ja oma töötajatega.
  • Hoolitseme personali pädevuse ja järjepideva arengu eest.
  • Täidame kliendile antud lubaduse meie teenuse kõikides etappides.
  • Jälgime oma tegevuse keskonnamõjusid, meie eesmärk on tekitada keskkonnale võimalikult vähe koormust.
  • Seame oma tegevusele eesmärke, mõõdame nende täitmist ja hindame regulaarselt oma tegevuse taset.

MaxxSafe – nulltolerantsil põhinev tööohutus

Öelge ’ei’ õnnetustele, graafikuprobleemidele ja kvaliteedimuredele oma objektil!

Telinekataja poolt väljatöötatud MaxxSafe-teenus juurutab tellingutöödesse uue mõtteviisi, mis on suunatud täisleppimatusele õnnetuste suhtes. See on saavutatav selgete juhiste ja väljaõppe ning õige suhtumise järgimise kaudu. Üleüldine pühendumus toodab ohutust, mis avaldub kõiges.

MaxxSafe ühendab ametioskused, kulutõhususe ja ohutuse.

MaxxSafe on tähtsaks uuenduseks tööstusharus, mis juhatab sisse uue ajajärgu tellingutöödes. MaxxSafe-teenused lihtsustavad klientide igapäevast tööd – nüüd saab lisaks traditsioonilisele tellingute paigaldamisele sisse osta ka mitmesuguste kohustuste täitmise ja raskemate tööetappide sooritamise.

MaxxSafe-teenused määratlevad selgelt iga osapoole vastutuse ja tõstavad kulutõhusust. Valdkonna asjatundajana on Telinekataja hästi tuttav uute õigusaktide, nende praktilise ellurakendamise ja õigete ning ohutute töömeetoditega. Nüüdsest peale ei pea te kõike ise tegema – see pole isegi mõistlik. Meie 5-etapiline lähenemine põhineb ’ühisel keelel’.

MaxxSafe töötati välja ja tootestati töörühma poolt, kuhu kuulusid parimad ning kogenuimad tellinguvaldkonna asjatundjad, kelle erialased teadmised hõlmasid nii projekteerimist ja tootmist kui ka tööohutust. MaxxSafe’i kontsentraadiks on 5-etapiline lähenemine, mida juhendatakse ja dokumenteeritakse kasutajasõbralike MaxxSafe-vormide abil. Teenus tagab selle, et kõik räägivad ’sama keelt’ ja toimivad alati samal viisil, pannes aluse enneolematule ohutusele, uutele teenustele ning tõhususele.

Tellingutööde ja -toodete koolitusteenused

Kiirelt arenev tellingutehnoloogia ja pidevalt täienevad tööohutusjuhised nõuavad tellingupaigaldajatelt elukestvat väljaõpet. Telinekataja kui juhtiv tellingufirma pakub oma klientidele ja alltöövõtjatele pidevat põhjalikku koolitust pakutavate toodete ning nende kasutamise osas. Tänu sellele oskavad tehnikud ja juhtivtöötajad tellingute poolt pakutavaid võimalusi tõhusalt ning õigesti ära kasutada.

Ja mis veelgi tähtsam – väljaõpe tagab selle, et igaüks oskab püstitada tellinguid, mis vastavad nõuetele ning on kasutajate jaoks ohutud.

MaxxSafe – nulltolerantsil põhinev tööohutus
Tellingutööde ja -toodete koolitusteenused