Telinekataja

Meist – Telinekataja kontsern

Telinekataja on 1965. aastal asutatud Soome pereettevõte. 50-aastasele kogemusele tuginedes oleme tõusnud Soome juhtivaks asjatundjaks tellingute ja ilmastikukaitse ning muude ajutiste rajatiste osas. Me projekteerime ja viime ellu kõige keerukamaid lahendusi renoveerimise, uusehitus- ja taristuprojektide, erinevate tööstusharude, energeetika ning mehhaanika/paigalduse valdkonnas.

Telinekataja
Arvot viro

Oleme tunduvalt tõstnud tööohutuse taset. Arendame oma äritegevust süstemaatiliselt ja uuendusmeelselt, tihedas koostöös asjaomaste organisatsioonide ning ametivõimudega. Kasutame vaid tippkvaliteetseid Layheri tellingusüsteeme, sest need tagava ohutu ja funktsionaalse lahenduse kõigi tellingu- ning ilmastikukaitsevajaduste tarbeks.

Soomes ja Eestis juhindume oma tellingutöös sertifitseeritud töötervishoiu ja -ohutuse haldussüsteemist ISO45001, keskkonnahaldussüsteemist ISO 14001 ning kvaliteedihaldussüsteemist ISO 9001.

Meie teenused sisaldavad rendi, tehniliste jooniste ja vajadusel paigaldus- ning demonteerimistööde teostamise kliendile.

Meie tegevus põhineb kvalifitseeritud personalile, kvaliteetsetele ja turvalistele toodetele ja pikaaegsetele usalduslikele kliendisuhetele.

MEIE TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Telinekataja Oy missioon on ”Turvalisust ja produktiivsust töömaale”.

Kvaliteetse tellingute ja ilmastikukaitse paigaldusega teenindame oma klienti ja kõiki ehitusobjektil tegutsejaid. Turvaliste töötingimuste ehitamine on meie põhiteenus, mis koosneb mitmest tegurist, mh kvaliteetsest tootest, tellingu paigaldaja ametialastest oskustest, töödejuhataja juhistest, planeerimisest ja tootmise juhtimisest.

Väärtused juhivad meie tegevust

Usaldust luues saame rahulolevad kliendid ja pikaajalised kliendisuhted, mille abil saavutame piisava kasvu, mis ei maksa lõivu keskkonna ja turvalisuse arvelt.

Täidame oma põhimõtteid

  • Teeme oma tööd professionaalselt, et meie tooted ja teenused vastaksid klientidega sõlmitud lepingutele.
  • Täidame meie tegevust juhtivaid seaduseid ja määruseid.
  • Valmistades kasutajale ja töötegijale turvalise toote.
  • Arendades pidevalt meie tooteid ja teenuseid koostöös klientide ja tarnijatega.
  • Kandes hoolt personali oskuste ja jätkuva arengu eest.
  • Pidades kliendile antud lubadusi teenuse kõikides etappides.
  • Märgates oma tegevustes keskkonnaaspekte ja meie eesmärk on minimiseerida keskkonnale tekitatav koormatavus.
  • Seades tegevusele eesmärke, mõõtes nende täitmist ja hinnates oma tegevuse taset regulaarselt.

Tütarettevõtted

Käsikäes asjatundlikkuse tõusuga on Telinekataja laiendanud oma turgu nii geograafiliselt kui ka tegevuste lõikes. Telinekataja kontserni kuuluvad tütarettevõtted AS Telinekataja Eestis ja ABAB Sverige Rootsis.

Telinekataja kontserni liikmetena on tütarettevõtetele tagatud kindel tehniline ja projekteerimisalane tugi Soomest, tellingumaterjalid ning isegi asjatundlik personal objektidel.

Kataja Event Oy, veel üks kontserni kuuluv ettevõte, pakub abi keerukamate suurüritustega seotud ehitustööde teostamisel Soomes ja Eestis.

Kontserni summaarne müügitulu on 75 miljoni euro ringis, kontserni palgal on 300 töötajat.

Brošüürid ja tehniline teave (in English)

Telinekataja