Telinekataja

EETILISED JUHISED

Tegevus ühiskonna liikmena ja ohutud töötingimused

Järgime kogu oma tegevuses kehtivaid seadusi, määrusi ja lepinguid, samuti kohustame oma alltöövõtjaid ja tarnijaid nende järgi tegutsema. Meil on nulltolerants kiusamise, altkäemaksu, korruptsiooni ja varimajanduse suhtes.

Ohutud töötingimused on osa meie missioonist: pakkuda ehitusobjektidele ohutust ja tootlikkust. Ohutus on kogu Telinekataja tegevuse aluseks ning see puudutab niisamuti meie enda tööd kui ka klientidele pakutavaid teenuseid. Iga Telinekataja äriga seotud inimene peab saama oma tööd teha nii füüsilisest kui psühho-sotsiaalsest aspektist ohutult, ja saama ka oma töö eest väärilist palka. Teenusepakkujana kohustume pakkuma ainult turvalisi lahendusi ja me ei tee sellest põhimõttest omakasu nimel järeleandmisi.

Oma rendiäriga edendame ringmajandust ja esmaste loodusvarade võimalikult säästlikku kasutamist, millele lisaks pöörame tähelepanu ka muule tarbimisele. Nii saame anda oma panuse tulevastele põlvkondadele turvalise elukeskkonna tagamiseks.

Telinekataja töötaja tegevus kollektiivis liikmena

Töökollektiiv koosneb erinevatest inimestest ning sõltumata meie erinevatest taustadest me austame võrdselt nii kõiki kollektiivi liikmeid kui ka koostööpartnereid. Telinekatajas ei ole lubatud mingisugune kiusamine või teise inimese isikupuutumatuse rikkumine, töökohakiusamine, vaimne või füüsiline karistamine ega ka selliste asjadega ähvardamine. Kohtleme kõiki oma kollektiivi liikmeid võrdselt, sõltumata näiteks vanusest, soost, füüsilistest omadustest, rahvusest, usutunnistusest, seksuaalsest sättumusest või poliitilisest arvamusest. Personaliga seotud otsuste tegemine põhineb alati objektiivsetel kriteeriumidel nagu ametipädevus, kogemus, haridus ja oskused.

Iga kollektiivi liige peab austama teiste tööd, olenemata ametikohast. Teie käitumine ja teie töö kvaliteet ei tohi olla takistuseks teistele nende tööülesannete täitmisel. Igaüks peab saama teistelt abi ja vajadusel omakorda teisi aitama.

Ettevõtte ärikultuur ja tegutsemise eeldused

Ettevõtte väärtused on kogu meie tegevuse aluseks ning samuti põhineb neil meie ettevõtte kultuur ning omistajuus, peremeheksolemine. Dialoogne ja avatud ettevõttekultuur on meie ettevõtte edukuse eeldus ja sellepärast on meie kõikide kohustus selle eest vastutada. Me saavutame oma äris edu vaid koos töötades ning üksteise tööd ja professionaalsust väärtustades, sõltumata inimese ametinimetusest. Igal ettevõtte tegevusega seotud inimene kannab on tööülesandeid täites vastutust selle eest, et meie tegevused on jätkusuutlikud ja võtaksid arvesse lisaks ärihuvidele ka kollektiivi liikmete heaolu ja keskkonna.

Tugeva ja positiivse ettevõttekultuuri eelduseks on see, et igaüks tunnetab endal omanikuvastutust oma töö eest. Omanikuvastutus sünnib määratletud kohustustest ja volitustest ning õhkkonnast, kus igaühe tegevuse ja professionaalsuse peale võib kindel olla. Usaldav õhkkond loob aluse koostööks. Usaldav õhkkond põhineb avatusel, oma töö ja tegevuse eest vastutuse võtmisel ning teiste austamisel. Vastutuse võtmise oluline osa on järjepidevus ja prognoositavus ning otsuste tegemine ilma asjatute viivitusteta, et usaldus ettevõtte otsustusvõime vastu ei kaoks ning keegi meist ei satuks otsustamatuse tõttu piinlikku olukorda meie koostööpartnerite ees.

Telinekataja operatiivne äritegevus jaguneb mitmeks erinevaks üksuseks ja arvukateks erinevateks projektideks. Kõikidel tasanditel tehtud otsused peavad viima ettevõtte kui terviku seisukohalt parima tulemuseni, kuigi ettevõtte üldiste huvide seisukohalt parim otsus võib minna vastuollu üksiku üksuse või projekti huvidega.