Ennakoi sääsuojien tekniset vaatimukset – jo tarjouspyynnössä

Nykyaikaiset sääsuojarakenteet ovat kevyitä, nopeita asentaa ja niiden avulla voidaan suojata haastavimmatkin rakennuskohteet. Kevytrakenteiset sääsuojat ovat erityisen alttiita luonnonvoimille, joten niiden ankkurointiin ja perustamiseen on kiinnitettävä erityistä huolellisuutta. Suojattavan alueen koko ja sijainti vaikuttavat toki merkittävästi tukivoimien suuruuteen sekä määrään.

Käyn tässä blogissa läpi sääsuojien teknisiä ulottuvuuksia, joita sääsuojan tilaajan on syytä tietää.

Sääsuojatarpeet on hyvä kartoittaa jo tarjouspyyntövaiheessa

Sääsuojatarpeet on hyvä kartoittaa jo tarjouspyyntövaiheessa

Kehittyvää tekniikkaa ja huomioitavia asioita

Sääsuojaa suunniteltaessa on määriteltävä tapauskohtaisesti kaikki sääsuojaan kohdistuvat kuormitukset. Samalla on tarkasteltava näiden kuormayhdistelmien vaikutuksia kriittisimmissä tilanteissa. Sääsuojaa kuormittavat rakenteen oman painon lisäksi tuuli- ja lumikuormat sekä runkotelineen mahdolliset työ- ja varastointikuormat. Sääsuoja pitää suunnitella niin, ettei kokonaisrakenne pääse kaatumaan, liukumaan tai nousemaan yhdessäkään kuormitustilanteessa. Rakenneosat tai niiden liitokset eivät saa antaa periksi.

Näiden tarkastelujen perusteella sääsuojasta tehdään suunnitelma, josta ilmenee vaadittujen tukipisteiden sijainti sekä tarvittaessa myös tukireaktioiden suuruudet.

Teline- ja sääsuojatoimittaja vastaa rakenteiden kestävyydestä sekä esittää asiakkaalleen telinejalkojen ja ankkurointipisteiden paikat sekä niiden suurimmat mahdolliset kuormitukset. Kannustan asiakasta käymään huolellisesti (mielellään telinetoimittajan kanssa) läpi telineen kokonaissuunnitelman. On varmistettava, että tarvittavat kiinnityspisteet eivät estä rakennustöiden tekemistä ja että tukirakenteet kestävät niille esitetyt kuormitukset. Asiakkaan tulisi hyväksyä telinesuunnitelma hyvissä ajoin ennen kuin telinekalustoa ryhdytään toimittamaan työmaalle.

Näin toimimalla mahdolliset muutokset voidaan tehdä etukäteen sekä vältytään ikäviltä telineen muutostöiltä, ylimääräisiltä kaluston toimituksilta ja aikataulun venymisiltä.

Edellä mainittujen asioiden tärkeys korostuu silloin, kun telineen ja sääsuojan jalkoja on tarkoitus perustaa olemassa olevien rakenteiden päälle tai kun teline ankkuroidaan korjaustöiden yhteydessä vanhaan rakenteeseen, jonka kunnosta tai kiinnityskapasiteetistä ei olla varmoja. Silloin on hyvä miettiä jo etukäteen mahdollisia lisätoimenpiteitä, mikäli esimerkiksi ankkureiden koestamisen yhteydessä ei saavuteta vaadittua vetokestävyyttä.

 

Mitä tehdä, jos tarvitaan lisätoimenpiteitä?

Eniten kuormitetut ankkurointipisteet löytyvät sääsuojauksessa telineen ylimmältä ankkurointiriviltä. Sääsuojan koko sekä runkotelineen ylitys ankkurointipisteestä vaikuttavat oleellisesti ylärivin ankkuroinnin kuormituksiin. Suuret rungon ylitykset rasittavat tavallista enemmän runkotelineen rakenneosia, kuten pystyputkia ja vinojäykisteitä sekä aiheuttavat yläpuoliselle rakenteelle kuormitettuna suurempia muodonmuutoksia. Tämän takia sääsuojatelineen rungon ylitykset tulee olla mahdollisimman pieniä ja ylin ankkuririvi tulee puolestaan asentaa aina mahdollisimman korkealle olemassa olevaan rakenteeseen.

Kun kuormitukset ja muut olosuhdetekijät on kartoitettu, määritetään vaadittujen tukipisteiden sijainti sekä tarvittaessa myös tukireaktioiden suuruudet.

Kun kuormitukset ja muut olosuhdetekijät on kartoitettu, määritetään vaadittujen tukipisteiden sijainti sekä tarvittaessa myös tukireaktioiden suuruudet.

Mikäli yksittäiselle pisteelle tuleva ankkurointivoima on liian suuri kiinnityskestävyyteen nähden, on yksinkertaisin ratkaisu luultavasti lisätä ankkureiden määrää. Yksittäisen pisteen kiinnityskestävyyttä voidaan parantaa muuttamalla ankkurointimenetelmää, kuten injektoimalla tai rakenteen läpi pulttaamalla. Ankkurointivoimia voidaan myös pienentää tai niiden tarve voidaan jopa kokonaan poistaa levittämällä runkotelinettä ja käyttämällä esimerkiksi maa-ankkurointia, kuten vastapainoja, ruuvipaaluja tai kallioankkurointia.

Harkinnanvaraisesti ankkuroinnissa voidaan käyttää myös harusvaijereita tai kuormansidontaliinoja, mutta on erittäin tärkeää huomioida näiden venymisestä aiheutuvat vaikutukset telineelle sekä mahdollisille muille ankkureille. Pitkät liinat sallivat usein rakenteelle suurempia muodonmuutoksia eivätkä välttämättä pienennä kiinteiden ankkureiden kuormituksia merkittävästi. Tämän takia ankkuroinnissa tulisi aina ensisijaisesti suosia kiinteitä ratkaisuja.

 

Tekniikkaa ja faktoja jalkakuormista

Ankkuroinnissa tulisi aina ensisijaisesti suosia kiinteitä ratkaisuja, sillä erilaiset vaijeri- ja sidontaliinaratkaisut voivat venyessään vaikuttaa kuormittavasti kokonaisratkaisuun.

Ankkuroinnissa tulisi aina ensisijaisesti suosia kiinteitä ratkaisuja, sillä erilaiset vaijeri- ja sidontaliinaratkaisut voivat venyessään vaikuttaa kuormittavasti kokonaisratkaisuun.

Runkotelineen suuret jalkakuormat voivat aiheuttaa päänvaivaa, mikäli telinettä ollaan perustamassa olemassa olevien rakenteiden päälle. Tässäkin tapauksessa sääsuojan pinta-ala ja etenkin jänneväli vaikuttavat oleellisesti jalkakuormien suuruuteen. Pystykuormien lisäksi tulee huomioida vaakasuuntaisten voimien vaikutukset, jotka aiheuttavat runkotelineelle taivutusrasituksia sekä kasvattavat jalkakuormia entisestään. Vaakavoimien aiheuttamien jalkakuormien suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa runkotelineen korkeus ja leveys sekä ankkurointiratkaisut.

Paras ratkaisu jalkakuormien hallintaan on aina tapauskohtainen.

  1. Jos jalkojen määrä on rakenteella vähäinen, voi paras ratkaisu olla silloittaminen rakenteen yli ja kuormien siirtäminen maanpinnalle. Tällöin on huomioitava silloituksen reunajaloilla kasvavat kuormitukset ja niiden mahdollinen vahvistaminen.
  2. Toinen vaihtoehto voi olla esimerkiksi runkotelineen leventäminen, jolla voidaan pienentää vaakavoimien vaikutuksia jalkakuormiin. Usein leventäminen tarkoittaa myös jalkamäärän kasvattamista, joka edesauttaa pystykuormien jakautumista useampaan tukipisteeseen.
  3. Jalkojen alle voidaan myös asentaa kuormaa jakava palkki tai levy, jolla kuormitusaluetta voidaan kasvattaa tai kuormitus voidaan siirtää paremmin kantaville rakenteille. Tällaisessa tapauksessa on hyvä huomioida, että ratkaisun on oltava riittävän jäykkä jakamaan tai siirtämään kuormitusta. Ohut vanerilevy ei riitä jakamaan kuormitusta kovinkaan suurelle alueelle.
  4. Olemassa olevia rakenteita voidaan tukea alapuolelta, jolloin jalkakuormat saadaan siirrettyä paremmin kantaville rakenteille tai maanpinnalle asti.
  5. Mikäli mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ratkaise ongelmaa, voidaan harkita rakennuksen suojaamista pienemmissä osissa, jolloin sääsuojan kokoa ja sitä kautta jalkakuormia saadaan pienennettyä entisestään.

Tässä siis tärkeää asiaa tekniikasta. Seuraavassa blogissani kerron 5 tärkeää ydinkohtaa sääsuojan tilaajalle, jotka on syytä huomioida hyvissä ajoin!

Topias Harjunpää, suunnittelija